Pravidla soutěže Duhová fasáda zdarma

Akce Duhová fasáda

Pokračovat na návrh fasády >>

Úvodní ustanovení
1.1. Organizáto­rem marketingové akce (dále jen MA) je společnost LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, 373 12, IČ 279 94 961, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 16853 (dále jen Organizátor).
1.2. Doba konání MA je od 24.3.2020 do 30. 6. 2020.
1.3. Účastníkem MA může být jakákoliv fyzická osoba (investor, majitel objektu ve výstavbě či rekonstrukci), která v době konání MA vytvoří grafický návrh fasády svého domu v on-line přístupném programu Cemix Color Plan,www.navrh-fasady.cz, při současném splnění dále uvedených podmínek, bod 2.
1.4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.

Podmínky pro účast v MA
2.1. Účastník MA vytvoří grafický návrh v programu Cemix Color Plan.
2.2. Vyplní kompletně a pravdivě všechny kontaktní údaje k projektu a odešle projekt jako poptávku (funkce programu – odeslání poptávky, ikona obálky).
2.3. Pro účast v MA je nezbytné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě neudělení souhlasu nebude projekt zařazen jako soutěžní.
2.4. Účastník MA zasláním poptávky spolu s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů současně dává souhlas ke zveřejnění svého návrhu a fotodokumentaci hotové fasády po aplikaci omítky na objektu, který byl součástí návrhu, a to na sociálních sítích a webových stránkách LB Cemix, s.r.o.
2.5. Realizace fasády podle návrhu z Cemix Color Plan musí být dokončena do 30. 11. 2020 a pro úpravu podkladu budou použity systémové výrobky značky Cemix – lepicí a stěrková hmoty z nabídky Cemix nebo minimálně Cemix Penetrace ASN/ST.

Přehled odměn MA
3.1. Odměna MA je 18 kyblíků á 25 kg pastovitých omítek s možností výběru mezi Cemix ActivCem, Cemix DuoCem a Cemix TetraCem, a to pouze v bezpříplat­kovém odstínu ze vzorníku Cemix Duhově krásný.
3.2. Odměnu získá 5 účastníků MA. 4 výherce určí porota LB Cemix, s.r.o. a o 1 výherci rozhodne široká veřejnost hlasováním na sociální síti Facebook.
3.3. O tom, zda účastníci MA uspěli v soutěži, budou informováni do 31.7.2020.
3.4. Množství 18 kyblíků (450 kg) omítky budou dodány účastníkovi zdarma. V případě potřeby většího množství materiálu pro objekt, který je předmětem návrhu bude další množství omítky účastník MA povinen doplatit – kalkulováno a fakturováno dle standardních obchodních podmínek LB Cemix, s.r.o. V případě menší výměry fasády, na kterou by nebylo spotřebováno celé množství materiálu, které je předmětem odměny, bude dodáno pouze takové množství omítky, aby pokrylo plochu objektu a nárok na zbytek materiálu propadá a nelze jej finančně kompenzovat, ani nijak vymáhat.
3.5. Nárok na odměnu propadá, pokud realizace s vybraným materiálem nebude realizována v termínu dle bodu 2.5.
3.6. Organizátor doručí odměnu na místo určení dle stanovení termínu realizace fasády.
3.7. Organizátor si vyhrazuje právo pořídit fotografie z předání odměn, přičemž účastník MA převzetím odměny dává souhlas s použitím fotodokumentace pro reklamní účely organizátora.
3.8. Organizátor MA si vyhrazuje právo omezit či pozměnit nabídku odměn.
3.9. Odměnou mohou být výlučně materiály poskytnuté organizátorem MA. Finanční kompenzaci nelze poskytnout.
3.10. Účastník MA bere na vědomí, že s nabytím odměny na něm leží daňová povinnost vyplývající z platné legislativy.
3.11. Odměnu nelze na Organizátorovi MA nijak vymáhat.
3.12. Na odměnu získanou v MA nelze uplatnit práva odpovědnosti za jejich vady.

Ostatní podmínky marketingového projektu
4.1. Veškerá případná komunikace bude vedena s Účastníky MA výhradně elektronickou poštou nebo prostřednictvím obchodně-technického poradce LB Cemix, s.r.o.
4.2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této MA, či ji kdykoliv ukončit.
4.3. Organizátor se zavazuje o změnách či zrušení MA přiměřeně informovat všechny účastníky – uveřejněním na webových stránkách www.cemix.cz.
4.4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s tímto MA, ve sporech, pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel MA.

Pokračovat na návrh fasády >>

Copyright © 2016 - 2020 LB Cemix, s.r.o.

Impressum