Informace o nakládání s osobními údaji pro účely poskytnutí služby

LB Cemix, s.r.o., IČ 27994961, se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany (dále jen „Správce“), Vás tímto v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a podle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), informuje o tom, že o Vás shromáždí a zpracuje osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pro účely a potřeby jednání o uzavření smlouvy uskutečněného na Váš návrh a následné plnění smlouvy (resp. poskytnutí služby). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány příslušnými zaměstnanci Správce, příp. smluvním zpracovatelem. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení zákona o zpracování osobních údajů, zejména právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí povinné (není nutný Váš souhlas), neboť je jejich zpracování nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na Váš návrh a následné plnění smlouvy (resp. poskytnutí služby) [čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení]. Následkem odmítnutí poskytnutí předmětných osobních údajů by bylo neuzavření smlouvy (resp. neposkytnutí služby).

V souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení.

Svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů můžete uplatnit v sídle Správce.

Copyright © 2016 - 2024 LB Cemix, s.r.o.

Impressum | Nastavení cookies