Kreslení ploch

Nástroje pro kreslení

Seznam barev:

Nástroj Štětec:

Tvar:
Velikost:
Jemnost:

Nástroj Guma:

Tvar:
Velikost:
Jemnost:

Nástroj Kouzelná hůlka:

Tolerance:

Vyrovnání odstínů

Nahrát fotografii

Vybráním souboru s fotografií, nebo přetažením na plochu, vytvoříte nový projekt. Fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG s maximálními rozměry Full HD (1920 × 1080 px). Pokud nahráváte foto z vašeho telefonu, pak je rozměr fotografie větší a v průběhu nahrávání je fotografie upravena na doporučený rozměr Full HD. Máte-li ve fotoaparátu (či podobném zařízení) zapnutou volbu Značky polohy bude fotografie obsahovat místo focení a čas, což uvidíte i při práci s aplikací.

Kreslení ploch

Funkce na kreslení ploch přes fotografii a jejich barvení z nabídky značky Cemix.

Vyrovnání odstínů

Funkce slouží k sjednocení různobarevných ploch. Tento nástroj je nutný hlavně v případech, kdy výchozí fasáda na Vaší fotografii obsahuje více barev. Jelikož barva podkladu může ovlivnit výsledný vzhled nové barvy, tento nástroj umožňuje takovému jevu předejít. Pomocí posuvníků u jednotlivých ploch upravíte odstíny tak, aby měli stejný odstín šedé. Po vyrovnání odstínů a zpětném návratu do Kreslení ploch, se zobrazí odstíny na fasádě s vyrovnanou barevností.

Katalog Cemix

Zobrazení barevných odstínů Duhově krásný, strukturovaných omítek, kreativních omítek, kreativních šablon a mozaikových omítek z nabídky značky Cemix.

Uložení projektu

Pokud potřebujete pracovat na vašem návrhu nějaký čas, můžete si jej uložit na dobu 3 měsíců. Po uložení bude váš projekt dostupný na unikátní webové a můžete se k němu po zmíněnou dobu vracet, případně provádět úpravy.

Odeslání poptávky

Odesláním poptávky na vámi vybraného obchodně-technického poradce se váš návrh stane nedostupný pro další úpravy (dále bude dostupný pouze jako náhled). Vybraný obchodně-technický poradce se bude zabývat Vaší poptávkou v co nejkratším termínu. V případě, že si přejete jej rovnou kontaktovat, můžete tak učinit na kontaktu v potvrzovacím e-mailu, ve kterém bude přiložen i náhled Vašeho návrhu.

Přiblížit

Zvětší se náhled na kresbu v návrhu.

Oddálit

Zmenší se náhled na kresbu v návrhu.

Přiblížit obdélníkem

Zobrazení výřezu kresby v návrhu po zadání dvou bodů.

Zobrazit vše

Zobrazí se celá kresba v návrhu.

Zobrazit 1:1

Zobrazí se kresbu v návrhu v měřítku 1:1 (1 px fotografie=1 px obrazovky)

Vytisknout projekt

Tisk celého návrhu na zvolenou tiskárnu.

Krok zpět

Krok zpět vrátí v projektu kresbu o jeden krok zpět, max. 20 kroků.

Krok dopředu

Krok dopředu zruší předchozí Krok zpět.

Výběr a úprava plochy

Výběr plochy v návrhu kliknutím myši a po výběru možnost editace vrcholů plochy viz. Pomocné funkce při editaci kresby (kontextové menu). V Seznamu ploch na vybrané ploše se mění parametry omítky. Zároveň pokud jste v nějaké funkci, kterou chcete opustit, stačí kliknout na tuto šipku.

Vytvořit novou plochu

Vytvoří v Seznamu ploch novou plochu pro barevné zadání návrhu. Jeden grafický prvek má jednu barvu nebo omítku v ploše. Nová plocha se automaticky vytvoří i když začnu kreslit v ploše projektu.

Kreslení křivky

Po zapnutí funkce kreslíte plochu postupným zadáváním bodů pro segmenty plochy. Plochu uzavřete kliknutím na první zadaný bod. Plocha se kreslí na vybrané aktivní ploše, pokud není vybraná plocha vlevo v Seznamu ploch, tak se rovnou kreslí do nové plochy. Pokud se při zadání bodu podrží levé tlačítko myši a pohne se jí, vytvoří se křivka (Beziérova křivka). Křivka se upravuje kliknutím a tažením za řídící body úsečky procházející kotevním bodem (bod na křivce). Při stisknuté klávese Shift se mění symetricky řídící body, při stisknuté klávese Ctrl se mění individuálně segment mezi kotevním a řídícím bodem.

Vytvořit nový otvor v ploše

Funkce je aktivní pokud je vybraná nějaká plocha. Otvor v ploše se vytvoří dle zadaného obrysu. Obrys otvoru se zadává se stejnými pravidly jako u Kreslení křivky.

Omezení na barvu

Jedná se o unikátní funkci, která umožňuje vyseparovat objekty z vybrané plochy, ale musí mít jinou barvu než je hlavní fasádní barva na ploše. V křivkou zadané ploše se použije princip kouzelné hůlky. kliknutím na vybranou plochu se přidá nová barva do omezení. Posuvníkem s tolerancí barvy upřesníte rozsah použité masky. Funkcí Náhled získáte představu o výsledku v průběhu zadávání tolerance, Odstranit odstraní vybranou barvu. Tlačítkem Hotovo schválíte nastavené hodnoty. Kdykoliv můžete definici maskování odstranit. Stačí na vybranou plochu použít funkci Omezení na barvu a Odstranit ji.

Šambrána kolem okna

Vytvoří základ šambrány kolem okna. Zadávejte body v rozích okna. Začněte v levém dolním rohu okna a pokračujte v zadávání dalších bodů ve směru hodinových ručiček. Šambrána se vykreslí vně okenního otvoru. Přesnější umístění obrysu šambrány se provádí pomocí funkce Výběr a úprava plochy.

Šambrána kolem dveří

Vytvoří základ šambrány kolem dveří. Zadávejte body v rozích dveří. Začněte v levém dolním rohu dveří a pokračujte v zadávání dalších bodů ve směru hodinových ručiček. Šambrána se vykreslí vně dveřního otvoru. Přesnější umístění obrysu šambrány se provádí pomocí funkce Výběr a úprava plochy.

Fasáda

Vytvoří základ fasády s otvory. Začněte v levém dolním rohu fasády a pokračujte v zadávání dalších bodů ve směru hodinových ručiček. Po zadání plochy určíte počet otvorů ve svislém a vodorovném směru. Přesnější umístění bodů fasády se provádí pomocí funkce Výběr a úprava plochy.

Štětec

Nástroj Štětec je podobný jako v software Malování ve Windows. Za pomoci tahů štětce se tvoří nová plocha a následně se výběrem odstínu namalovaná plocha obarví. Níže si vyberete tvar štětce Hranatý nebo Kulatý a velikost a jemnost (rozostření na konci) štětce.

Guma

Nástroj Guma maže „barvu“ ve vybrané ploše. Níže si vyberete tvar gumy Hranatý nebo Kulatý a velikost a jemnost (rozostření na konci) gumy.

Kouzelná hůlka

Nástroj Kouzelná hůlka vyhledá na fotografii místa se stejnou barvu dle kliku myší do plochy fotografie (převezme barvu). Můžete v rámci jedné plochy použít vícekrát tento nástroj. Pokud se obarví i jiné plochy, než jste předpokládali, můžete následně použít nástroj Guma. Tolerance pro podobné barvy se zadává nástrojem níže. Ale velká hodnota tolerance může vést ke špatným výsledkům.

Viditelnost plochy

Funkce na zapnutí a vypnutí zobrazení plochy v návrhu.

Vytvořit kopii plochy

Funkce vytvoří novou plochu kopií označené plochy včetně všech parametrů jako barva, omítka …

Odstranit plochu

Funkce odstraní plochu z návrhu.

Odstranit

Funkce odstraní v sousedním poli vybranou informaci (barva, omítka, mozaika).

Přejmenovat

Funkce na přejmenování názvu plochy.

Barva

Kliknutím na ikonu v řádku Barva: se zobrazí nabídka barev Cemix Duhově krásný. Nabídka Cemix Duhově krásný obsahuje aktuální barevnou škálu fasádních barev Cemix a je členěna do skupin barev dle odstínů.

Omítka

Kliknutím na ikonu v řádku Omítka: se zobrazí nabídka omítek Cemix Omítky a Kreativní nabídky. Nabídka omítek se kombinuje s nabídkou barev Cemix Duhově krásný. Rozměr a natočení omítky se upřesňuje přes Parametry plochy – 3D nastavení textury.

Mozaika

Kliknutím na ikonu v řádku Mozaika: se zobrazí nabídka mozaikových omítek Cemix. Nabídku mozaikových omítek nelze kombinovat s nabídkou barev a omítek. Rozměr a natočení mozaikové omítky se upřesňuje přes Parametry plochy – 3D nastavení textury.

Velikost

Posuvníkem zvětšíte nebo zmenšíte procentuálně velikost zrnitosti omítky nebo mozaikové omítky .

Natočení

Posuvníkem natočíte o +/- 50 stupňů texturu omítky nebo mozaikové omítky .

Sytost

Posuvníkem v procentech 0 až 100 % určíte sytost – jakoby intenzitu vnějšího světla dopadající na plochu. 100 % sytost prakticky zruší vliv podkladu (stíny, světelné přechody podkladu) na celkové zobrazení plochy.

Průhlednost

Posuvníkem v procentech 0 až 100 % průhlednost barevné plochy vůči podkladu. 100 % průhlednost prakticky zruší vliv zobrazení plochy s barvou a omítkou a je vidět jen podklad z fotografie.

Vyrovnání odstínů

Pomocí posuvníků u jednotlivých ploch upravíte odstíny tak, aby měli stejný odstín šedé. Touto korekcí můžete eliminovat vliv rozdílných světlostí v podkladové fotografii. Po vyrovnání odstínů a zpětném návratu do Kreslení ploch, se zobrazí odstíny na fasádě s vyrovnanou barevností.

Smazat

Podle označení se nabídne smazání vrcholu plochy nebo celé plochy v návrhu.

Změnit na přímou hranu

U vrcholu v oblouku změní sousední hrany na přímé hrany.

Změnit na křivku

Vrchol plochy se změní na vrchol na křivce. Editace křivky je popsána v rámci funkce Kreslení křivky.

Přidat otvor

Otvor v ploše se vytvoří dle zadaného obrysu. Obrys otvoru se zadává se stejnými pravidly jako u Kreslení křivky.

Přidat bod

Na hraně obrysu plochy nebo otvoru se přidá nový vrchol.

Seznam ploch

kliknutím na pložku v seznamu můžete rozbalit / zbalit info o ploše, s podržením klávesy CTRL můžete rozbalit více ploch současně a např. hromadně změnit barvu na plochách. Pomocí Drag & Drop můžete přesouvat a měnit pořadí ploch. Pořadí má vliv na zobrazení v pracovní ploše projektu. První plocha v seznamu ploch se zobrazí první a poslední plocha v seznamu poslední, překryje ostatní plochy v projektu.

Uložení Inspirace

Uložíte změny v právě editované inspiraci.

Uložení verze projektu

Uloží projekt buď do stejné, nebo do nové verze projektu.

Odeslání poptávky

Vaši verzi projektu můžete odeslat na vámi vybraného obchodně-technického poradce. Vybraný obchodně-technický poradce se bude zabývat Vaší poptávkou v co nejkratším termínu. V případě, že si přejete jej rovnou kontaktovat, můžete tak učinit na kontaktu v potvrzovacím e-mailu, ve kterém bude přiložen i náhled Vašeho návrhu.

Barva pro střechy a rámy oken

Kliknutím na ikonu v řádku Barva: se zobrazí nabídka barev RAL pro doplňkové barvení střech, rámů oken nebo dalších stavebních prvků.

Dekory dřeva

Kliknutím na ikonu v řádku Dřevo: se zobrazí nabídka dekorů dřeva Cemix.

Kreativní šablony

Kliknutím na ikonu v řádku Šablona: se zobrazí nabídka kreativních šablon Cemix. Po vybrání kreativní šablony mohu vybrat barvu spáry, barvu omítky nebo mozaiku.

3D nastavení perspektivy

V této sekci můžete upravit velikost, natočení a perspektivu plochy tak, aby přesně dosedla na plochu domu. Využije se hlavně pro plochy které mají kreativní omítky, šablony a mozaiky. Po kliknutí na volbu Nastavení se zobrazí v ploše projektu polygon. Tvar polygonu nastavte tažením za rohy podle perspektivy fotografie + plochy kterou máte vybranou s kreativními povrchy. Důležité je správné nastavení skutečné velikosti zadaného polygonu v sekci Kalibrace polygonu perspektivy kde zadejte šířku a výšku polygonu dle velikosti skutečné fasády.

Omítky a Kreativní omítky

Výběr barvy a struktury omítky.

Kreativní šablony

Výběr motivů kreativních šablon na omítky.

Dekory dřeva

Výběr motivů dekorů dřeva na omítky.

Mozaiky

Výběr mozaikových omítek.

Barva pro střechy a rámy oken

RAL barvy pro doplňkové barvení střech, rámů oken nebo dalších stavebních prvků.

Parametry plochy

V této sekci se nastavuje 3D perspektiva pro povrchy s kreativními šablonami, mozaikami, strukturovanými omítkami.

Nápověda

Seznam ploch

Cemix Duhově krásný

Skupiny barev:

Odstíny modré:

Odstíny zelené:

Odstíny žluté:

Odstíny oranžové:

Odstíny červené:

Odstíny okrové:

Odstíny hnědé:

Odstíny šedé:

Odstíny bílé:

Obecné barvy

Omítky

Kreativní omítky

Kreativní šablony - detail

Kreativní šablony - vzdálené

Mozaikové omítky

Dřevo - detail

Dřevo - vzdálené

Definice 3D Perspektivy

Polygonem v ploše upravte perspektivu zobrazení.

Kalibrace polygonu perspektivy:
Šířka polygonu:
m
Výška polygonu:
m
Pozice textury:
Natočení:
Počátek:
levý dolní roh pravý dolní roh levý horní roh pravý horní roh

Lokalita:

Datum fotografie:

Projekt:

Datum poslední úpravy:

Fasáda

Zadejte počet otvorů ve fasádě:

Vedle sebe:
Pod sebou:

Nahrát fotografii

Vybráním souboru s fotografií, nebo přetažením na plochu vytvoříte nový projekt.

Fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG s maximálními rozměry 1920 x 1080 px.

Přetáhněte soubor s fotografií na tuto plochu

 

Katalog Cemix

Cemix Duhově krásný

Odstíny modré

Odstíny zelené

Odstíny žluté

Odstíny oranžové

Odstíny červené

Odstíny okrové

Odstíny hnědé

Odstíny šedé

Odstíny bílé

Omítky

Kreativní omítky

Kreativní šablony - detail

Kreativní šablony - vzdálené

Dřevo - detail

Dřevo - vzdálené

Mozaikové omítky

Obecné barvy

RAL 1000RAL 1001RAL 1002RAL 1003RAL 1004RAL 1005RAL 1006RAL 1007RAL 1011RAL 1012RAL 1013RAL 1014RAL 1015RAL 1016RAL 1017RAL 1018RAL 1019RAL 1020RAL 1021RAL 1023RAL 1024RAL 1026RAL 1027RAL 1028RAL 1032RAL 1033RAL 1034RAL 2000RAL 2001RAL 2002RAL 2003RAL 2004RAL 2005RAL 2007RAL 2008RAL 2009RAL 2010RAL 2011RAL 2012RAL 3000RAL 3001RAL 3002RAL 3003RAL 3004RAL 3005RAL 3007RAL 3009RAL 3011RAL 3012RAL 3013RAL 3014RAL 3015RAL 3016RAL 3017RAL 3018RAL 3020RAL 3022RAL 3024RAL 3026RAL 3027RAL 3031RAL 4001RAL 4002RAL 4003RAL 4004RAL 4005RAL 4006RAL 4007RAL 4008RAL 4009RAL 4010RAL 5000RAL 5001RAL 5002RAL 5003RAL 5004RAL 5005RAL 5007RAL 5008RAL 5009RAL 5011RAL 5012RAL 5013RAL 5014RAL 5015RAL 5017RAL 5018RAL 5019RAL 5020RAL 5021RAL 5022RAL 5023RAL 5024RAL 6000RAL 6001RAL 6002RAL 6003RAL 6004RAL 6005RAL 6006RAL 6007RAL 6008RAL 6009RAL 6010RAL 6011RAL 6012RAL 6013RAL 6014RAL 6015RAL 6016RAL 6017RAL 6018RAL 6019RAL 6020RAL 6021RAL 6022RAL 6024RAL 6025RAL 6026RAL 6027RAL 6028RAL 6029RAL 6032RAL 6033RAL 6034RAL 7000RAL 7001RAL 7002RAL 7003RAL 7004RAL 7005RAL 7006RAL 7008RAL 7009RAL 7010RAL 7011RAL 7012RAL 7013RAL 7015RAL 7016RAL 7021RAL 7022RAL 7023RAL 7024RAL 7026RAL 7030RAL 7031RAL 7032RAL 7033RAL 7034RAL 7035RAL 7036RAL 7037RAL 7038RAL 7039RAL 7040RAL 7042RAL 7043RAL 7044RAL 7045RAL 7046RAL 7047RAL 8000RAL 8001RAL 8002RAL 8003RAL 8004RAL 8007RAL 8008RAL 8011RAL 8012RAL 8014RAL 8015RAL 8016RAL 8017RAL 8019RAL 8022RAL 8023RAL 8024RAL 8025RAL 8028RAL 9001RAL 9002RAL 9003RAL 9004RAL 9005RAL 9006RAL 9007RAL 9010RAL 9011RAL 9016RAL 9017RAL 9018

 

 

Uložení projektu

Pro možnost uložení projektu nejdříve zadejte vaše kontaktní údaje:

Následující údaje je nutné vyplnit správně, aby bylo možné s projektem dále pracovat. Na řádně
vyplněný e-mail Vám bude doručena informace o tom, jak po uložení s projektem dále pracovat.


Název projektu:

Okres:
Lokalita:
Datum fotografie:

Jméno a příjmení:

Telefon:
E-mail:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Informace o nakládání s osobními údaji pro účely poskytnutí služby

Odstíny zobrazené v Cemix COLOR PLAN jsou pouze orientační.
Jejich skutečná barva se může lišit v závislosti na nastavení monitoru a okolním světle.

Děkujeme Vám za uložení Vašeho projektu.

Váš projekt je dostupný na této webové adrese po dobu 3 měsíců. Můžete jej použít
k pokračování v projektu nebo sdílení na sociálních sítích.
Kompletní informace o projektu Vám byla odeslána na Váš e-mail.


Adresa projektu:

Odeslání poptávky

Vyberte obchodně-technického poradce ve vaší blízkosti:

Vyplňte vaše kontaktní údaje:

Následující údaje je nutné vyplnit správně, aby bylo možné s projektem dále pracovat. Na řádně
vyplněný e-mail Vám bude doručena informace o tom, jak po uložení s projektem dále pracovat.


Název projektu:

Okres:
Lokalita:
Datum fotografie:

Jméno a příjmení:

Telefon:
E-mail:

Poznámka:


Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Informace o nakládání s osobními údaji pro účely poskytnutí služby

Odstíny zobrazené v Cemix COLOR PLAN jsou pouze orientační.
Jejich skutečná barva se může lišit v závislosti na nastavení monitoru a okolním světle.

Děkujeme Vám za odeslání poptávky.

Vaší poptávce bylo přiřazené číslo .

O průběhu vyřízení vaší poptávky budete informováni na vámi zadané e-mailové adrese.

 

Cemix COLOR PLAN - verze 1.5 CZCopyright © 2016 - 2024 LB Cemix, s.r.o.

Pro vytištění projektu použijte ikonu Vytisknout projekt vpravo nahoře.

Cemix COLOR PLAN - verze 1.5 CZwww.navrh-fasady.cz